تفاوت سفید کننده غلیظ دامستوس با سایر سفید کننده های رقیق برندها